Odborní konzultanti

Mgr. Oldřich Ježek

Vedoucí odborných konzultantů

e-mail:
jezek@fraus.cz
tel.:
778 753 925

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace angličtina. Po roční zahraniční stáži v Anglii, kde pracoval jako suplent a asistent na 1. stupni ZŠ, si na Univerzitě Karlově v Praze rozšířil svoji učitelskou kvalifikaci i na obor učitelství angličtiny pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Více než 10 let učil na obou stupních ZŠ i na víceletém gymnáziu. Jeho lektorská činnost se zaměřuje na metodiku výuky angličtiny s použitím nejnovějších informačních technologií. Lektoroval pro Nakladatelství Fraus, PAU a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Mgr. Tereza Vogeltanzová

e-mail:
vogeltanzova@fraus.cz
tel.:
778 753 926

Vystudovala pedagogickou fakultu (AJ a FJ) v Českých Budějovicích. Během své dvanáctileté pedagogické praxe vedla zejména kurzy odborného cizího jazyka na VŠ a působila též v kurzech firemního vzdělávání. Od roku 2015 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus pro cizí jazyky. Specializuje se na metodiku výuky AJ a FJ, nové trendy ve výuce cizích jazyků, využití ICT, multikulturní a interdisciplinární aspekty výuky cizích jazyků apod.

Mgr. Libuše Cardová

Odborná konzultantka

e-mail:
cardova@fraus.cz
tel.:
602 271 832

Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Během své dvanáctileté praxe vyučovala na SOŠ, SOU a na SPŠ. Od roku 2003 pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní trendy ve výuce.

Mgr. Soňa Karpišová Valentová

Odborná konzultantka

e-mail:
karpisova@fraus.cz
tel.:
602 631 953

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor angličtina pro 2. stupeň ZŠ, a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor masová komunikace. Působila jako učitelka na střední škole a také jako dramaturgyně a redaktorka televizního vysílání. Mezilidská komunikace, vzdělávání a osobnostní rozvoj patří k jejím stěžejním zájmům. V současné době pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus. Své semináře zaměřuje na moderní přístupy k výchově a vyučování.

Mgr. Eliška Křižková

Odborná konzultantka

e-mail:
krizkova@fraus.cz
tel.:
778 474 458

Vystudovala učitelství dějepisu a základů společenských věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtyři roky učila na ZŠ dějepis, občanskou výchovu a angličtinu. Později působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byla spoluřešitelkou několika mezinárodních projektů zabývajících se školským leadershipem. Zabývá se metodikou výuky cizích jazyků a efektivním využíváním ICT při vyučování.

Mgr. Eliška Pippenbacherová

Odborná konzultantka

e-mail:
pippenbacherova@fraus.cz
tel.:
778 486 417

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Působila jako učitelka na základní škole a lektorka pro práci s interaktivní tabulí SMART Board. V současné době pracuje jako odborná konzultantka v Nakladatelství Fraus. Ve svých seminářích se zabývá podporou motivace žáků a jejich tvořivosti ve výuce prostřednictvím informačních technologií.

Mgr. Zdeněk Smetana

Odborný konzultant

e-mail:
smetana@fraus.cz
tel.:
725 591 878

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 3. stupeň, aprobaci tělesná výchova – zeměpis. Působil 11 let jako učitel na základní škole. Zastával funkci člena školské rady a předsedy školního sportovního klubu. V současné době pracuje jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. V seminářích seznamuje účastníky s možnostmi využití interaktivních učebnic a výukových aplikací ve školní praxi.

Mgr. Lenka Pastorová

Odborná konzultantka

e-mail:
pastorova@fraus.cz
tel.:
724 909 821

Vystudovala učitelství matematiky, občanské výchovy a informatiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a nástavbové studium sociálně patologických jevů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působila čtyři roky na základní škole zabývající se integrací a osm let na střední průmyslové škole. Od roku 2009 spolupracuje s nakladatelstvím Fraus na tvorbě tištěných i interaktivních materiálů.

Mgr. Tereza Havrlantová

e-mail:
havrlantova@fraus.cz
tel.:
+420775892230

Vystudovala anglický jazyk pro překladatelskou praxi na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Má zkušenosti především s výukou anglického jazyka a to jak v rámci skupinových, tak i individuálních kurzů. Zaměřuje se i na přípravu studentů na Cambridge ESOL zkoušky. V roce 2013 začala učit online za pomocí programu Skype a interaktivních myšlenkových map. Zajímá se o aktuální trendy ve výuce, didaktické hry a situační metody, které mohou být prostředkem nejen ke zlepšení jazykové vybavenosti žáka, ale rozvíjí také jeho schopnost spolupráce, vyjadřování a s tím spojených prezentační dovedností, které jsou podle ní klíčem k úspěchu v mnoha směrech.

Mgr. Ivana Hejlová

e-mail:
hejlova@fraus.cz
tel.:
775 892 231

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor ruský jazyk, anglický jazyk a hudební výchova. Během své dlouholeté pedagogické praxe vyučovala na gymnáziu a SOŠ a působila jako lektorka AJ v oblasti vzdělávání dospělých a v kurzech firemního vzdělávání. Věnovala se též rozvoji mimoškolních aktivit mládeže a svou odbornost si rozvíjela absolvováním hudebních, jazykových a didaktických seminářů. V současné době pracuje jako odborná konzultantka Nakladatelství Fraus pro cizí jazyky. Zabývá se novými trendy ve výuce AJ a vzdělávání.

Mgr. Klára Marušková

e-mail:
maruskova@fraus.cz
tel.:
+420775892233

Klára Marušková vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obory anglický jazyk, český jazyk a občanská výchova pro střední školy. Působila jako učitelka na několika středních i jazykových školách. Během své praxe se specializovala zejména na moderní výukové metody ve vzdělávání a praktické využití anglického jazyka v soukromé i pracovní sféře. V současné době pracuje jako odborná konzultantka pro cizí jazyky v Nakladatelství Fraus a věnuje se zejména metodice jazykových učebnic.

Mgr. Michal Urbánek

e-mail:
urbanek@fraus.cz
tel.:
+420775892232

Vystudoval obor anglický jazyk a biologie na Univerzitě Hradec Králové. Během své desetileté praxe pracoval jako profesionální učitel anglického jazyka, lektor na vysoké škole a trenér mozku a paměti. Pracuje jako odborný konzultant pro cizí jazyky pro Nakladatelství Fraus. Specializuje se na používání autentických materiálů ve výuce, zrychlené osvojení slovní zásoby, aktivní konverzaci a motivaci studentů.