Český jazyk 2

pro 2. ročník ZŠ

Soubor tvoří učebnice Český jazyk 2, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled učiva), Příručka učitele a CD.

Učebnice

Český jazyk 2 učebnice

Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se věnovaly jen jedné ze složek).
Názvy a témata výchozích textů jsou voleny především na základě běhu školního roku, sledu ročních období, okrajově zachycují i hlavní svátky. Akcentována je příroda, vztahy mezi vrstevníky, ale i rodina a zeměpisné souvislosti. V textech i úlohách jsou realizovány mezipředmětové vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí mužů a žen.
Obvyklou strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva především pomocí indukce a úlohy nejrůznějšího typu. Zvláštní důraz je kladen na úlohy problémové. Dolní lišta obsahuje doplňující informace pro učitele, odkazy, aplikaci nově osvojeného učiva, nabídku k dalším činnostem. Barevný obrazový materiál slouží zejména k prohlubování komunikačních dovedností. Do učebnice je zařazen rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili - jako ukázka tohoto útvaru s cílem umožnit žákům s rejstříkem pracovat již v tomto věku.

Probírané jazykové jevy: významy slov, psaní ů/ú, dvojhlásky, pravopisně tvrdé a měkké souhlásky a skupiny s nimi, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, tvary slov, slabikotvorné r, l, psaní velkých písmen,  slovní druhy, věta a souvětí, spojky, abeceda, slovesa, slova citově zabarvená, párové souhlásky, ztráta a spodoba znělosti, podstatná jména, předložky.

Sloh: popis, vzkaz, sms, vyprávění, dopis.

Dvoudílný pracovní sešit

Český jazyk 2 Pracovní sešit 1

Obsahuje úlohy především k písemnému vypracování přímo do sešitu, navíc je zahrnuto i opakování dřívějšího učiva. Úlohy jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Uvedené ilustrace umožňují vybarvování. Druhý díl pracovního sešitu obsahuje vloženou přílohu s přehledem učiva českého jazyka pro 2. ročník.

Příručka učitele

Český jazyk 2 Příručka učitele

Obsahuje přehled učiva s orientačním harmonogramem, přehled očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Oproti prvnímu ročníku jsou součástí příručky učitele také kopírovatelné přílohy a pracovní listy. Ty obsahují především zadání pro sebehodnocení žáků a tzv. Moje okénko pro sebevyjádření. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů.

Audionahrávka

Český jazyk / Čítanka 2 CD

Je společná pro Český jazyk a literaturu. Obsahuje dvě CD s texty k rozvíjení pozorného naslouchání i  hudební ukázky kontextově propojené s čítankou. Část nahrávek byla namluvena profesionálními herci Martinem Stránským a Andreou Černou. Celková délka nahrávek je 132 minut.

Využijte připravený časově tematický plán, který je ve formátu pdf.

Výstupy a klíčové kompetence v učebnicích českého jazyka pro 2. ročník.