Český jazyk 3

pro 3. ročník ZŠ

Soubor tvoří učebnice Český jazyk 3, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled učiva), Příručka učitele a CD.

Učebnice

Český jazyk 3 učebnice

Český jazyk 3 je učebnice zahrnující učivo jazykové, komunikační i slohové. Obvyklou strukturu kapitoly v učebnici tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu včetně problémových úloh. Akcentována je příroda, vztahy mezi vrstevníky i rodina. V textech i úlohách jsou realizovány mezipředmětové vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí mužů a  žen. Nechybí ani rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili.

Témata: Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají další gramatické jevy. V úvodních tématech se opakuje probraná látka z druhého ročníku.

Probírané jazykové jevy: stavba slova, slova příbuzná, vyjmenovaná slova, slovní druhy (jednotlivě), souvětí, mluvnické kategorie podstatných jmen – číslo, rod, pád, životnost, určování sloves – číslo, osoba, čas, infinitiv

Sloh: vyprávění, osnova, popis, dopis, e-mail 

Dvoudílný pracovní sešit

Český jazyk 3 pracovní sešit 1 

Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu Přehled učiva českého jazyka pro 3. ročník.

Příručka učitele

Český jazyk 3 Příručka učitele

Obsahuje přehled učiva s orientačním harmonogramem, přehled očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy a pracovní listy. Ty obsahují především zadání pro sebehodnocení žáků a tzv. Moje okénko pro sebevyjádření. Od 3. ročníku obsahuje příručka učitele také stránky z pracovních sešitů s příklady řešení. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů.

Audionahrávka


Český jazyk 3 CD

Je určená zejména k rozvíjení pozorného naslouchání. Obsahuje poslechová cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. Celková délka nahrávek je 68 minut.

 Využijte připravený časově tematický plán, který je ve formátu pdf.

Výstupy a klíčové kompetence v učebnicích českého jazyka pro 3. ročník.

Formulář e-mailu, který je uveden ve 2. dílu pracovního sešitu (ve formátu pdf). Můžete ho nakopírovat dětem a seznámit je tak s prací s elektronickou korespondencí.