Český jazyk 4

pro 4. ročník ZŠ

Soubor tvoří učebnice Český jazyk 4, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled učiva), Příručka učitele a CD.

Učebnice

Český jazyk 4 učebnice

Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové. Strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu. Zařazeny jsou i problémové úlohy a jako ukázka i rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili. 
Novinkou jsou barevné rámečky s mezipředmětovými vztahy (červený), aktivitami (modrý) či vysvětlující texty (zelený).

Témata: Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy.

Probírané jazykové jevy: spisovnost, národní jazyk, pravopis předložek a předpon, vzory podstatných jmen, věta zvolací, přímá a nepřímá řeč, věta uvozovací, slovesný způsob, podnět a přísudek, základ věty, souvětí, shoda přísudku s podmětem, zvuková stránka jazyka

Sloh a komunikace: konflikt a jeho řešení, vypravování, přihláška, omluva, prosba, vzkaz na záznamníku, popis

Interaktivní učebnice Český jazyk / Čítanka 4

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné verze učebnic jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio- a video- ukázky, animace, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do učebnic. Nově do ní mohou učitelé vkládat vlastní dokumenty, poznámky, audia, videa, fotografie či mezipředmětové odkazy (tzv. verze 2011). 

K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení, která obsahují úkoly vztahující se k učebnicím a  pracovním sešitům českého jazyka a čítanky, a dále úkoly navíc.

Dvoudílný pracovní sešit

Český jazyk 4 pracovní sešit 1 

Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu Přehled učiva českého jazyka pro 4. ročník.

Příručka učitele

Český jazyk 4 Příručka učitele

Podrobná příručka učitele obsahuje mj. přehled učiva s orientačním harmonogramem, přehledem očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy, pracovní listy a stránky pracovních sešitů s příklady řešení. 

Audionahrávka

Český jazyk 4 CD

Je určená zejména k rozvíjení pozorného naslouchání. Obsahuje poslechová cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. Celková délka nahrávek je 69 minut.

Využijte připravený časově tematický plán, který je ve formátu pdf.

Výstupy a klíčové kompetence v učebnicích českého jazyka pro 4. ročník.

Průřezová témata v učebnicích českého jazyka pro 4. ročník.