Český jazyk 5

pro 5. ročník ZŠ

Soubor tvoří učebnice Český jazyk 5, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled učiva), Příručka učitele a CD.

Učebnice

Český jazyk 5 učebnice

Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové. Strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu. Zařazeny jsou i problémové úlohy a jako ukázka i rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili. 
V učebnici se vyskytují barevné rámečky s mezipředmětovými vztahy (červený), aktivitami (modrý) či vysvětlující texty (zelený).

Témata: Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy.

Probírané jazykové jevy: předpony s-z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy ve slovní zásobě, orientace v textu, vlastní jména, zvuková stránka jazyka

Sloh a komunikace: popis, zpráva, přihláška, konflikt, oznámení, složenka, podací lístek, inzerát, referát, e-mail, rozlišování fakt a názorů

Dvoudílný pracovní sešit

Český jazyk 5 pracovní sešit 

Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu Přehled učiva českého jazyka pro 5. ročník.

Příručka učitele

Český jazyk 5 příručka učitele

Podrobná příručka učitele obsahuje mj. přehled učiva s orientačním harmonogramem, přehledem očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a  průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy, pracovní listy a stránky pracovních sešitů s  příklady řešení.

Audionahrávka

Český jazyk 5 CD

Je určená zejména k rozvíjení pozorného naslouchání. Obsahuje poslechová cvičení k jednotlivým stranám v učebnici. 

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled výstupů a klíčových kompetencí v učebnicích českého jazyka pro 5. ročník.

Využijte připravený časově tematický plán, který je ve formátu pdf.