Matematika se Čtyřlístkem

pro 1. stupeň ZŠ

Učebnice jsou koncipovány tak, aby vyučování mohlo být živým, aktivizujícím procesem, který podporuje v dětech flexibilitu, kombinační schopnosti, tvořivost, nezávislost, zodpovědnost, kritičnost a sebekritičnost i komunikaci s jejich okolím. Tedy tak, aby těžiště práce nespočívalo v největší míře v práci s učebnicí, ale aby bylo vyváženo zajímavými formami vyučování a zvolenými způsoby práce a aby vztahově souviselo se všemi dalšími předměty. Umožňují maximální využití tvůrčího potenciálu dětí v dynamickém a rušnějším učebním procesu, který vede v konečném výsledku k výraznému rozvoji vnitřní motivace k učení i k rozvoji osobnosti.

Učitel má dostatek času i prostoru k realizaci hravého a radostného učebního procesu. Učebnice Matematika se Čtyřlístkem mu tento prostor dávají – nejsou předimenzované a poskytují spoustu možností k jiným formám osvojování učiva.

Od počátku se v učebnici klade důraz na rozklad čísel, který usnadňuje číselnou představivost dětí a napomáhá hbitosti v operacích sčítání a  odčítání. Pracuje se však i s dalšími možnými způsoby sčítání a odčítání přes první desítku, které jsou vždy provázány s různými formami znázornění. Jsou nabídnuty dva způsoby – pomocí dočítání k deseti rozkladem přičítaného čísla (včetně dvoubarevného znázornění) i postupným přičítáním. Záleží na učiteli, kterou variantu zvolí.

Autorky při tvorbě učebních textů a příruček pro učitele vycházely z vyučovacích postupů, při nichž žák:

  • řídí svou vlastní učební aktivitu, je motivován k potřebě celoživotního vzdělávání,
  • je motivován k hledání různých řešení, podněcován k tvořivému a logickému myšlení,
  • učí se zvládat verbální i neverbální komunikaci, řešit konfliktní situace, přijímat kritiku, obhajovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce,
  • cvičí se ve skupinové práci, která představuje předstupeň týmové práce – je kladen důraz na svobodné rozhodování, spolupráci a vzájemnou pomoc, na posilování vědomí zodpovědnosti za výsledek své práce i za práci celé skupiny a na posilování vědomí sounáležitosti,
  • učí se hodnotit sebe i druhé, objektivně hodnotit své možnosti, rozvíjí své schopnosti, uplatňuje nabyté vědomosti a dovednosti při rozhodování o své životní a profesní orientaci,
  • dodržuje dohodnutá pravidla, uplatňuje svá práva a plní své povinnosti,
  • prohlubuje sebedůvěru, empatii, vztah k lidem a přírodě a myslí pozitivně,
  • učí se toleranci, ohleduplnosti a respektování jiných kulturních a duchovních hodnot.

Matematika se Čtyřlístkem pro 1. ročník

Matematika se Čtyřlístkem pro 2. ročník

Matematika se Čtyřlístkem pro 3. ročník

Matematika se Čtyřlístkem pro 4. ročník

Matematika se Čtyřlístkem pro 5. ročník