Matematika se Čtyřlístkem 1

pro 1. ročník ZŠ

Dvoudílná pracovní učebnice

Matematika se Čtyřlístkem 1/1 učebnice 

Učebnice obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Učivo je tematicky mezipředmětově provázáno a zaměřeno na oblasti blízké dětem. Základní učivo je vždy postaveno na názorném výkladu a činnostním učení, aby děti měly před očima vzor postupu i řešení úkolů. Každé nové učivo vychází z již poznaných postupů, je podrobně a názorně rozpracováno. Důraz je kladen na osvojení algoritmu postupných kroků.

Učebnice umožňuje maximální využití tvůrčího potenciálu dětí v dynamickém a rušnějším učebním procesu, který vede v konečném výsledku k výraznému rozvoji vnitřní motivace k učení i k rozvoji osobnosti. Jednotlivé úlohy jsou kvůli lepší přehlednosti barevně odlišeny, modelové příklady jsou zvýrazněny. Komiksy vnášejí do 2. dílu matematiky humor a počítání zábavnou formou. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují.

Interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice splňuje předpoklady používání moderní technologie ve vyučovacích hodinách. Tištěné verze učebnic jsou zpracovány pro použití na interaktivní tabuli a rozšířeny o obrazový materiál, audio a video ukázky, doplňkové dokumenty, webové odkazy a mezipředmětové vztahy do jiných učebnic. K i-učebnici nabízíme také interaktivní cvičení.

Příručka učitele

Matematika se Čtyřlístkem 1 příručka učitele

Učebnice je z větší části samonosná a příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek atd. Kompetence a výstupy jsou v příručce zpracovány jak pro učebnici daného ročníku, tak pro celý 1. stupeň. Ihned s příručkou k učebnicím 1. ročníku tedy budete mít veškeré podklady pro vytvoření ŠVP.

Sady příloh – Číslice, Geometrické tvary, Peníze

Sady příloh - Číslice, Peníze, Geom. tvary   

Obsahují potřebné a praktické vylamovací číslice, geometrické tvary a mince. Každý list s přílohami je oboustranně potištěný pro rozsáhlejší využití. Jejich předností je, že se dobře vejdou na žákovu lavici. Každá sada obsahuje 10 kusů dané přílohy. Lze je využívat i v následujících ročnících.

Výstupy a klíčové kompetence

Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývají učebnice Matematika 1 pro ZŠ.

Využijte připravený časově-tematický plán pro Matematiku 1, který je ve formátu MS Word. Můžete si ho uložit do svého počítače a dle potřeby upravit nebo doplnit.