Pracovní sešity Nakladatelství Fraus

VAŠE PODPORA VE VÝUCE

  • tvoří vzájemně se doplňující soubor s učebnicemi Nakladatelství Fraus
  • jejich kvalita je potvrzena doložkami MŠMT
  • obsahují různé typy úkolů k procvičování a opakování učiva
  • prostřednictvím speciálních úloh rozvíjejí nadané žáky
  • jsou doplněny o vyjímatelný souhrnný přehled učiva daného ročníku
  • šetří čas i peníze

 

Český jazyk – pracovní sešit

– nabízí testové úlohy podle Standardů pro ZV – český jazyk a literatura
– vede k práci s Českým národním korpusem
– rozvíjí kritické myšlení pomocí metody I. N. S. E. R. T.
– zahrnuje textová cvičení, práci s návody a dalšími typy neuměleckých textů

Chci vědět více o pracovních sešitech k českému jazyku.

Pracovní sešity z českého jazyka můžete využívat nově také v interaktivní podobě.

Naleznete zde:

  • interaktivní cvičení různých typů
  • vybraná řešení úkolů z tištěných pracovních sešitů

Chci vědět více o interaktivních pracovních sešitech českého jazyka.

 Přírodopis – pracovní sešit

– poskytuje žákům zpětnou vazbu o zvládnutí učiva
– vede k aplikaci poznatků v reálných situacích
– nabízí blok pracovních aktivit pro práci v terénu, v učebně či laboratoři
– motivuje žáky k bližšímu zkoumání přírody z pohledu pozorovatele, objevitele a ochránce

Chci vědět více o pracovních sešitech k přírodopisu.

Zeměpis – pracovní sešit

– klade důraz na propojování znalostí a praktickou aplikaci získaných poznatků
– upevňuje základní geografické dovednosti – práce s mapou, vyhledávání, zpracování a třídění informací a jejich srovnávání, práce s grafy, diagramy
– podporuje tvořivé myšlení žáků prostřednictvím řešení problémových situací

Chci vědět více o pracovních sešitech k zeměpisu.

Fyzika – pracovní sešit

– přibližuje žákům praktickou povahu fyziky prostřednictvím jednoduchých experimentů
– usnadňuje pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hravých i tradičních úloh
– poskytuje dostatečný prostor pro řešení všech úkolů i pro vpisování poznámek

Chci vědět více o pracovních sešitech k fyzice.


Matematika – pracovní sešit

– je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit
– umožňuje žákům zapisovat poznámky i řešení úloh z vyučovací hodiny
– obsahuje množství dalších příkladů k procvičování, domácím úkolům i náročnější úlohy pro nadané žáky
– nabízí předlohy k vystřihování a skládání související s úlohami v učebnici – tangram, sítě těles, sliceforms a origami

 

 

Chci vědět více o pracovních sešitech k matematice.


 

Chemie – pracovní sešit

– poskytuje dostatek prostoru pro zápisy průběhů a výsledků chemických pokusů
– slouží pro záznam průběhu práce v hodině – jednotlivé stránky jsou úzce navázány na kapitoly učebnice
– vede žáky k doplňování údajů z chemických tabulek či zápisu chemických rovnic, ke kreslení a dotváření schémat obrázků

Chci vědět více o pracovních sešitech k chemii.


Dějepis – pracovní sešit

– usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek
– nabízí prostor pro tvůrčí psaní, které žákům umožňuje uplatnit vlastní postřehy a nápady
– podněcuje zájem o další informace k tématu díky zajímavostem na postranní liště
– podporuje práci se slovníčkem pojmů

Chci vědět více o pracovních sešitech k dějepisu