2. stupeň ZŠ a VG

Seznamte se blíže s novou generací učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

Učebnice nové generace jsou aktualizací úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. Nové učebnice nebyly modernizovány pouze po stránce grafické, ale také po stránce obsahové. Při úpravách jsme vycházeli z podnětů a požadavků učitelů, kteří učebnice prakticky využívají už téměř 10 let. Přihlédnuto bylo i k poznatkům odborníků z daných oblastí a současným trendům ve výuce.

V současnosti v naší nabídce najdete:

 

 

 

 

Český jazyk – nová generace

Zeměpis – nová generace

 

Občanská výchova – nová generace

Přírodopis – nová generace

   

Fyzika – nová generace

 Čítanka – nová generace

NOVĚ:

 
   
Chemie – nová generace  

 

Český jazyk – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích a pracovních sešitech Český jazyk – nová generace najdete:
 • více prostoru na opakování a procvičování
 • nová souhrnná cvičení a testové úlohy na procvičení učiva
 • moderní texty orientované na rozvíjení komunikační kompetence žáků
 • úlohy orientované na práci s textem, porozumění textu a posílení čtenářské gramotnosti
 • odstupňování úkolů dle obtížnosti
 • nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej)
 • posílená průřezová témata
 • korpusová cvičení pro 8. a 9. ročník
 • metody kritického myšlení a testová cvičení podle Standardů ZV
 • novou a atraktivnější grafickou podobu, nové ilustrace
 • odkazy do interaktivní učebnice
Příklady konkrétních změn:

V učebnici pro 6. ročník jsme upravili oddíl Komunikace a sloh, odstranili jsme telegram, přidali jsme e-mail, SMS, doplnili jsme další cvičení.

V učebnici pro 7. ročník jsme výrazněji upravili oddíl Slovotvorba a postup tvoření slov jsme vysvětlili důsledně po krocích. Do oddílu Skladba jsme přidali cvičení na určování vedlejších vět. Do oddílu Nauka o významu slov jsme doplnili kapitolu Slova s časovým příznakem, provedli tak systemizaci příznaků slov.

V učebnici pro 8. ročník je upraven oddíl Komunikace a sloh, je zde zařazena metoda I.N.S.E.R.T. a kapitola Odborný text a jeho tvorba. Jsou přidána cvičení vhodná pro práci s Českým národním korpusem, v syntaktickém oddílu druhy přísudku a cvičení na opakování druhů vedlejších vět.

V učebnici pro 9. ročník jsme obměnili pravopisná cvičení. Přidali jsme textová a korpusová cvičení a rozšířili oddíl Stavba slova. Oddíl Tvarosloví jsme obohatili o přehled typů sloves podle významu a funkce. Úpravou prošla také část Komunikace a sloh, kam jsme mimo jiné přidali ukázky žákovských prací.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma.

 

Občanská výchova – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích Občanská výchova – nová generace najdete:
 • témata zaktualizovaná v souladu s novým občanským zákoníkem a se současnými poznatky
 • větší důraz na činnostní a projektovou výuku
 • pokrytí všech průřezových témat
 • odstupňování úkolů dle obtížnosti
 • shrnutí v podobě pojmových map nebo ohlédnutí za kapitolou
 • novou a atraktivnější grafickou podobu
 • členění na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy
 • zapracované požadavky a náměty od učitelů z praxe
Příklady konkrétních změn:

V učebnici pro 6. ročník jsme rozšířili kapitoly: Všichni jsme lidé, Rodina - postavení a role ženy a muže, Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte, Komunikace, Komunikace v rodině, Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností, Kamarádství, přátelství, láska, Vyrovnávání se s problémy, Způsoby chování v krizových situacích, Dětská krizová centra a linky důvěry

V učebnici pro 7. ročník jsme rozšířili kapitoly: Práva a povinnosti členů rodiny, Rodina a domov, Komunikace v rodině, Skupina vrstevníků a násilí, Bezpečné sportování.

V učebnici pro 8. ročník jsme rozšířili kapitoly: kapitoly Hospodářství a Právní minimum.

V učebnici pro 9. ročník jsme aktualizovali kapitoly dle nového občanského zákoníku platného od ledna 2014.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma.

 

Zeměpis – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích a pracovních sešitech Zeměpis – nová generace najdete:
 • aktualizovaná témata v souladu se změnami v současném světě
 • větší rozmanitost geografických grafických prvků
 • aktualizovaný obrazový materiál
 • nové učební úkoly rozlišené dle didaktického záměru a obtížnosti
 • úkoly vhodné pro týmovou práci
Příklady konkrétních změn:

V učebnici pro 6. ročník je nově zpracován blok učiva zahrnující témata ze socioekonomické geografie. Reagujeme tak na aktuální vývoj ve světě.

Učebnice pro 7. ročník zahrnuje nové aktuální informace ze všech světadílů. Obsahovou změnou prošly zejména kapitoly týkající se Afriky a Asie. V učebnici je nově zařazen Jižní oceán.

Učebnice pro 8. ročník je zcela přepracovaná, zachovává však učivo o Evropě a Česku. Koncepčně postupuje od obecných témat k regionální syntéze příkladových procesů a jevů. Toto pojetí si klade za cíl podpořit i práci s místním regionem. Učebnici doplňuje nový pracovní sešit, který zahrnuje úkoly úzce vázané na učebnici a podporuje rozvoj základních geografických dovedností.

Učebnice pro 9. ročník je rozsahem přizpůsobena výuce v daném ročníku. Témata byla revidována a jsou nově zařazena ta, která jsou v současné době aktuální, např. Multikulturní svět či Globální ekonomika. Učebnice klade důraz na práci s vědomostmi a dovednostmi nabytými v předešlých ročnících a zároveň otevírá prostor pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí, především sociálních, personálních, občanských a komunikativních.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma

 

Přírodopis – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích a pracovních sešitech Přírodopis – nová generace najdete:
 • systematické pojetí výuky přírodopisu (zastoupení jednotlivých témat a jejich rozsah kopíruje původní řadu učebnic)
 • aktualizované učivo, doplněné o nové poznatky z oblasti vědy a výzkumu
 • nové otázky a úkoly, které podněcují aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivují je k bádání a poznávání
 • rozšíření o prvky ekologické výchovy
 • nový atraktivní obrazový materiál
 • vhodně a nenásilně začleněné okruhy průřezového tématu Environmentální výchova

Pracovní sešity jsou nově rozšířené o blok badatelsky zaměřených pracovních aktivit, které je možné realizovat v laboratoři, učebně či v terénu.

Příklady konkrétních změn:

Učebnice pro 6. ročník7. ročník zachovávají tematické řazení učiva a jsou vybaveny novým kvalitním obrazovým materiálem. Lišta je doplněna o nové úkoly respektující požadavky na integraci poznatků z jiných oborů a jejich aplikaci do běžného života.

V učebnici pro 8. ročník je zachováno učivo o savcích a člověku. Učivo o člověku bude doplněno o 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných částí lidského těla. Nově je v učebnici zpracována kapitola o vývoji člověka, která reaguje na nové vědecké poznatky v této oblasti. Nová je také kapitola o první pomoci, kterou prakticky doplňují nově připravené pracovní listy v pracovním sešitě.

V učebnici pro 9. ročník je zachováno učivo zaměřené na poznávání neživé přírody. Rozšířena jsou v učebnici témata Půdy a Od trilobita k člověku, revizí a dopracováním prošlo téma Geologická mapa Česka. Učivo o horninách je nově zařazeno za učivem o minerálech. Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů. Důležitou součástí je pracovní sešit, který mimo jiné nabízí rozšířený blok námětů pro geologické exkurze.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma.

 

Fyzika – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích a pracovních sešitech Fyzika– nová generace najdete:
 • aktualizaci obsahu a úpravy vycházející ze zkušeností učitelů z praxe
 • důraz na praktickou aplikaci fyziky v každodenním životě
 • nové i léty ověřené náměty na fyzikální experimenty
 • upravené řazení fyzikálních poznatků zohledňující zkušenosti s původní řadou učebnic
 • kombinaci osvědčených postupů a učiva modernizovaného v souladu s vývojem fyziky a didaktiky fyziky
 • nové otázky a úkoly rozlišené dle obtížnosti
 • aktualizovaný obrazový doprovod
Příklady konkrétních změn:

V učebnici pro 6. ročník jsou podrobněji zpracována témata skupenství látek, vodorovný a svislý směr, elektrické pole, magnetické pole Země a účinky elektrického pole. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

V učebnici pro 7. ročník jsou podrobně zpracována témata pohyb tělesa, síla a její účinky, tj. ucelené základy klasické mechaniky, dále témata kapaliny, plyny a na závěr ročníku optika. V několika případech došlo k úpravě řazení kapitol tak, aby bylo v souladu s didaktickými zásadami, a také aby respektovalo připomínky z praxe. Obrazový materiál prošel kompletní aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

V učebnici pro 8. ročník jsou podrobně zpracována témata Práce a energieTepelné jevy včetně samostatné kapitoly o tepelných motorechZvukové jevy s obecnou charakteristikou kmitavého pohybu a mechanického vlnění a Elektrický proud řešící jednoduché elektrické obvody. V několika případech došlo k úpravám řazení i obsahu kapitol tak, aby byly v souladu s didaktickými zásadami, a také aby respektovaly připomínky z praxe. V jednotlivých kapitolách se objevují moderní přístroje a fyzikální pomůcky. Obrazový materiál prošel kompletní aktualizací a byly doplněny četné názorné ilustrace zejména tam, kde je pochopení poznatků pro žáky obtížnější.

Učebnici pro 9. ročník připravujeme na školní rok 2019/2020.
Podobně jako v učebnici pro 6.  a 7. ročník i v dalších dílech budou zachovány osvědčené metody a důraz na propojení poznatků s praktickými zkušenostmi žáků. Základní rámec učiva zůstane stejný, ale řazení poznatků bude změněno na základě zkušeností učitelů, kteří učebnice dlouhodobě používali. Modernizovány budou didaktické postupy a fyzikální obsah tak, aby bylo možné žákům vysvětlit principy nejnovějších přístrojů, které znají z běžného života. Obsah učebnic bude vždy těsně provázán s praxí. Značný důraz bude kladen na kvalitní a názorný obrazový doprovod, který žákům usnadní lépe pochopit fyzikální učivo.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma.

 

Čítanka – nová generace

 

 

 

 

 

 

V Čítankách – nová generace najdete:
 • důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti
 • propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu
 • kombinaci tematického a literárněhistorického přístupu (v 6. a 7. ročníku dominuje tematika, v 8. a 9. ročníku převažuje chronologie)
 • postupné vedení žáků od popisu přes analýzu až k interpretaci textu
 • výběr více textů ke každému tématu (vyučující si vybírá úryvky dle svých požadavků a nároků konkrétní třídy)
 • různorodé texty literární (tradiční čítankové texty, klasická i méně známá díla, úryvky z lety prověřených i nejnovějších knih) i neliterární (populárně naučné, faktografické, odborné, publicistické aj.)
 • stručné výklady, definice literárních pojmů a medailonky autorů
 • otázky a úkoly trojí úrovně (úzce vázané na úryvky, zaměřené na hledání širších souvislostí, orientované na mezipředmětové vazby)
 • přehledné shrnutí celého tématu na konci každé kapitoly
 • bohatý obrazový doprovod (fotografie, ilustrace) a přehledné členění na hlavní stranu a lištu

Učebnice Čítanka 6 – nová generace je k dispozici.

Učebnici Čítanka 7 – nová generace je k dispozici.

Učebnici Čítanka 8 – nová generace připravujeme na leden 2019.

 

Jak je čítanka nové generace hodnocena pedagogy?

Čítanka 6 – nová generace obsahuje kvalitní ukázky, které jsou přiměřené nejen věku a čtenářské zkušenosti žáků, ale i jejich zájmům a současnému vnímání světa. Jako učitelka na ZŠ oceňuji, že texty jsou doplněné o poznámky, vysvětlivky, otázky, úkoly a odkazy k dalším elektronickým i tištěným zdrojům informací. Umožňují při výuce literatury ukazovat žákům svět v souvislostech a využívat poznatky nejen z předmětu český jazyk a literatura, ale i z dalších oblastí. Práce s učebnicí baví mě i mé žáky, kteří jsou motivováni k dalšímu hledání faktů a souvislostí.
Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
učitelka českého jazyka na 28. ZŠ v Plzni

Čítanka 6 – nová generace je zdařilým dílem, velmi čtivým a zajímavým. Úryvky z literárních děl jsou poměrné krátké, ale výstižné.  Jsou vhodně voleny a určitě mladé čtenáře zaujmou svou rozmanitostí použitých žánrů, doprovodných textů, zajímavých soudobých informací, ilustrací, webových odkazů, vtipů, přísloví a citátů.
Mgr. Milena Lásková
recenzentka MŠMT ČR

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma.

 

Chemie – nová generace

 

 

 

 

 

 

V učebnicích Chemie – nová generace najdete:
 • návrat k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících
 • osvědčené didaktické metody a přístupy k výkladu učiva z původní řady
 • pohled na chemii jako zajímavou a pro život člověka nepostradatelnou vědu
 • zcela nový koncept pracovních sešitů, které již nejsou tak úzce propojeny s učebnicí
 • více prostoru k procvičení učiva
 • nové zajímavé úkoly a úkoly pro nadané žáky

Učebnice pro 8. ročník obsahuje témata: obecná a anorganická chemie, chemie ve službách člověka.

Učebnice pro 9. ročník obsahuje témata: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky.

Chcete si učebnici nezávazně prohlédnout? Zažádejte si o zapůjčení vzorku zdarma