Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy

(výňatek z Všeobecných obchodních podmínek)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím souvětí.

V případě, že se spotřebitel rozhodne podle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, odešle ve lhůtě čtrnáct (14) dnů prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy, s uvedením údajů k objednávce tak, aby mohla být spolehlivě identifikována. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení na adresu sídla prodávajícího uvedenou v čl. I. těchto VOP.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu e‑mailem na e‑mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí odstoupení.

Odstoupí li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě, že kupující podle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně dopravného (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.