Ochrana osobních údajů

(výňatek z Všeobecných obchodních podmínek)

Prodávající, jako provozovatel internetových stránek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající neposkytuje osobní údaje třetí straně s výjimkou:

a) dceřiných společností Fraus Media, s.r.o., AKADEMIE MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, o.p.s., Kalibro Projekt s.r.o.,

b) případné zákonné povinnosti sdělení takové informace,

c) dopravců zboží, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží,

s čímž kupující výslovně souhlasí.

Kupující provedením registrace na internetových stránkách nebo uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených v kupní smlouvě v elektronické databázi zákazníků prodávajícího, a to za účelem uskutečnění plnění z kupní smlouvy, dodání zboží na kupujícím určené místo, platebního styku, marketingu a nabízení dalšího zboží, a to až do doby, než kupující doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Tyto osobní údaje prodávající se souhlasem kupujícího získá při registraci kupujícího či při vyplnění objednávkového formuláře kupujícím.

Pro realizaci obchodní transakce shromažďuje prodávající následující osobní údaje: jméno a příjmení, popř. firmu, IČ, kontaktní osobu, adresu (fakturační a dodací), telefonní číslo a e‑mailovou adresu. Dále pak prodávající eviduje obchodní transakce kupujícího. Tyto údaje prodávající využívá pouze pro marketingové účely.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány v elektronické podobě prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.