Práva z vadného plnění (reklamace)

(výňatek z Všeobecných obchodních podmínek)

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Zboží je vadné, nemá‑li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Vadné zboží bude kupujícímu nahrazeno prodávajícím, a to zbožím bezvadným v rámci běžné reklamační lhůty. Pokud nebude mít prodávající zboží skladem, nahradí defektní zboží dle výběru kupujícího jiným zbožím z nabídky prodávajícího ve shodné hodnotě, což bude vyúčtováno a vzájemně započteno. V případě, že nebude provedena náhrada bezvadným či jiným výrobkem, bude vadné zboží dobropisováno. Náhradu je možné uplatnit pouze u zboží, které bylo zakoupeno přímo u prodávajícího, nevztahuje se tedy na zboží zakoupené např. prostřednictvím distributorů. Náhrada bude vyřízena po navrácení vadného zboží prodávajícímu.

Platí, že kupující souhlasí s tím, že je zásilka v souladu s objednávkou, že souhlasí vyúčtování a že nejsou uplatněny vůči prodávajícímu žádné reklamace, pokud do 5 dnů po obdržení zásilky a daňového dokladu kupující písemně nesdělí odchylky, případně nedostatky. Zásilka obsahuje dodací list (dále DL), na jehož základě je vystaven daňový doklad – faktura, případně přímo fakturu. Zpracování reklamací je možné jen tehdy, je-li udáno zákaznické číslo, datum a číslo faktury reklamované zakázky.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Je‑li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupení od smlouvy.

Práva z vady uplatní kupující u prodávajícího. Kupující sdělí při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaký nárok z vad si zvolil. Provedenou volbu nároku nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá ‑li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní ‑li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí‑li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí ‑li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže ‑li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případech uvedených pod písm. a) – d) § 2110 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

a) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

b) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví ‑li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá ‑li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není ‑li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je‑li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí ‑li kupující od smlouvy nebo neuplatní  právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, jakož i v případě, kdy zboží má vady, které nebrání kupujícímu v jeho užívání.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To se však nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobilé jejím obvyklým užíváním,

c) pokud to vyplývá z povahy věci.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má ‑li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o zboží prodávané za nižší cenu, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.