Obsah jednotlivých dílů učebnice Your Space

Stáhněte si podrobný plán obsahu Your Space 1.–4. díl.

Your Space 1:

Témata:
domov, rodina, denní program a volný čas, škola, země a národnosti, Evropa

Gramatické jevy:
slovesa be, have got, can, must, imperativ, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas; vazba there is/are, množné číslo, much/many/any, přivlastňovací zájmena, osobní zájmena v předmětovém pádě, frekvenční příslovce, předložky

Dovednosti:
zápis slovíček, asociogramy, klíčová slova, vnímání vztahů v textu, vytváření prezentace

 

Your Space 2:

Témata:
doprava, víkendové aktivity, obchody a nakupování, pocity a názory, příroda, zeměpis, média (TV, internet), prázdniny a volný čas, Velká Británie a Irsko

Nové gramatické jevy:

minulý prostý čas, přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti, there was/were, tvar would like, další modální slovesa, infinitiv účelový, stupňování adjektiv

Dovednosti:
scanning, poslech telefonního hovoru, příprava na poslech a čtení, psaní e-mailu, vyjadřování názoru, domlouvání společné činnosti

 

Your Space 3:

Témata:
letní prázdniny a zážitky, činnosti, zaměstnání, povinnosti a pravidla, domlouvání se, technologie, svátky, vzdělání, USA a Kanada

Nové gramatické jevy:
minulý průběhový čas (+ kontrast s minulým časem), použití určitého a neurčitého členu, budoucí čas (will a going to), podmínkové věty (podmínka I), předpřítomný prostý čas (+ kontrast s minulým prostým časem), will pro vyjádření nabídky a slibu, too much/many/not enough, neurčitá zájmena, předložky místa (pohybu)

Dovednosti
:
vyjadřování návaznosti v textu, čtecí a poslechové dovednosti, výzkum, odhad významu z kontextu, práce v týmu

 

Your Space 4:

Témata:
u lékaře, společnost, kriminalita, politika, vysvětlování, podmínky a výsledky, město, technologie, svět práce, Austrálie, Nový Zéland

Nové gramatické jevy:
podmínkové věty, nepřímá řeč, trpný rod, minulé příčestí, vztažná zájmena, interpunkce, tázací dovětky, used to, souhrnné opakování

Dovednosti:

spojování informací, shrnutí obsahu textu, práce s internetem, plynulost projevu