Édito Niveau B2

Učebnice

Učebnice pro střední a jazykové školy. Koncepce učebnice je orientovaná na mluvnici a fonetiku. Dovede k úrovni B2. Součástí učebnice je CD s mp3 nahrávkami a DVD.

ISBN
978-2-278-08098-4
EAN
9782278080984
Počet stránek
228
Formát
0 x 0
Rok vydání
2015
Autoři
Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat
 • Běžná cena 749 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 674,10 Kč s DPH.

 • Koupit

Popis

Učební soubor Édito B2 –  3e édition je určen dospělým a dospívajícím studentům, kteří dosáhli znalostí odpovídajících úrovni B1 SERR pro jazyky. Pokrývá celou úroveň B2 a kompletně připraví studenty ke zkoušce DELF B2.

Cílené a interaktivně zaměřené autentické komunikativní úlohy, vhodně volené dokumenty v každé lekci a také vlastní zkouška na nečisto na konci učebnice vedou k prohlubování vědomostí a získání dovedností daných úrovní B2.

Střídání práce v rámci lekce; systematické zařazování a střídání jednotlivých dovedností; všech typů cvičení; zvláštní pozornost věnovaná porozumění a vlastnímu ústnímu i písemnému projevu; využívání motivačních a aktivizačních autentických situací; úlohy a tvůrčí projekty pro práci ve skupinách – to vše umožní studentům být součástí nejrůznějších situací, aktivně je prožívat a rozvíjet své interaktivní savoir-vivre. S učebnicí je úzce metodicky propojené využívání CD a DVD (vložené v učebnici) pro práci ve třídě i při samostudiu.

Učebnice

■ má 12 lekcí, každá z nich je věnována jednomu tématu (opinion, parole, médias, voyages, histoire, corps et santé, nature, art et gastronomie, sentiments et vie sociale, travail, Internet et nouveaux médias, futur et perspectives. Témata se postupně prohlubují a v lekcích se prolíná práce napříč všemi čtyřmi kompetencemi.

(viz odkazy na Obsah učebnice a Témata na DVD)

■ široký prostor je věnován interkulturním vazbám a frankofonii, první dvoustrana každé lekce – Regards croisés – přináší svědectví cizinců žijících ve Francii a informace o Francouzích a francouzštině v zahraničí

Édito B2 nabízí velký výběr nejrůznějších autentických dokumentů (písemné, audio a video) vybraných z francouzského a frankofonního tisku, z rozhlasových a televizních vysílání, ale zařazuje i ukázky z literárních děl, krátké dialogy z každodenního života včetně procvičování intonace při komunikaci

■ aktivity k procvičování písemného a ústního projevu, ze všech oblastí (osobní, profesní nebo veřejné), uvedou studenta přímo do autentických situací tak, aby byl schopen hned reagovat 

■  učebnice je bohatě ilustrovaná (kresby, fotografie, komiksy, obrázkové seriály), obrazový materiál má vedle motivační a estetické funkce i hodnotu možnosti praktického využití v hodinách jazykové výuky buď jako úvodní strana lekce nebo její součást (pochopení obsahu lekce i smyslu dokumentů) 

■ zvláštní důraz je kladen na prohlubování znalostí mluvnice a slovní zásoby, dobře a logicky podloženým jazykovým vysvětlením a obohaceným slovníčkem:

 • student aktivně prochází od stádia objevování přes dedukci k vlastnímu projevu
 • přehledné tabulky a uspořádání slovní zásoby mu poskytují syntetický pohled na každý probíraný jev
 • prostřednictvím cvičení s použitím slov v jiném kontextu a v jiné situaci si procvičuje slovní zásobu

■ na širokou nabídku mluvnických, fonetických, lexikálních cvičení a aktivit navazují další cvičení v pracovním sešitu, včetně zařazení nové slovní zásoby (vzájemné odkazy mezi učebnicí a pracovním sešitem)

■ aktivity na stránkách reálií (Civilisation) umožní objevovat nebo lépe poznat život ve Francii a ve frankofonních zemích z různých úhlů pohledu (politický a společenský život, tisk, dějiny, literatura, umění, věda, kuchyň a recepty …)

■ na konci lekcí se střídají:

 • dvoustrana Détente k uvolnění a rozptýlení práce ve třídě (liché lekce)
 • dvoustrana Stratégies a Préparation au DELF B2 (sudé lekce) k pravidelnému ověřování schopností a získaných dovedností

■ poslední stránka lekcí „Ateliers“ se zaměřuje na skupinové úlohy nebo projekty, kde mohou studenti aktivně uplatnit získané znalosti z celé lekce a současně zapojit i vlastní kreativitu 

CD audio ve formátu mp3 (v učebnici) poskytuje veškeré audio nahrávky k dokumentům a cvičením z učebnice a také důkladně procvičuje francouzskou výslovnost a intonaci (přepis a řešení na konci učebnice)   

  DVD (v učebnici) obsahuje 12 autentických audiovizuálních dokumentů poskytujících  velkou rozmanitost žánrů a pramenů (reportáže, ukázky z filmů a literárních děl, dokumentární pořady, věda a rozvoj nových technologií…), které současně doplňují a rozvíjejí témata jednotlivých lekcí v učebnici. Otázky a úlohy v učebnici přímo cílené právě na audiovizuální nahrávku a současně ukazují, jak s kterým dokumentem pracovat, včetně mini slovníčku s odkazem na přepis témat na DVD – závěr učebnice

Přílohy jako součást učebnice tvoří:

Zkouška nanečisto DELF B2 (DELF B2 – épreuve blanche)

Přehled probrané mluvnice (Mémento grammatical)

Přepis nahrávek na CD audio (Transcriptions du CD)

Přepis nahrávek na DVD (Transcriptions du DVD)

Klíč k mluvnickým a lexikálním cvičením (Corrigés -exercices de grammaire et vocabulaire)

Pracovní sešit + vložené CD audio mp3
 • nabízí širokou paletu dalších mluvnických, lexikálních cvičení a aktivit
 • zařazuje více fonetických cvičení k hlubšímu pochopení vztahu mezi mluvenou a písemnou formou francouzštiny (procvičuje výslovnost a psaní hlásek, povinné a nepovinné vázání, přízvuk, intonaci, rytmus a melodii jazyka, včetně diktátů a konečné vlastní produkce)
 • další slovníček ke cvičením v sešitě navazuje na slovní zásobu v učebnici a rozšiřuje ji (vzájemné odkazy PS a učebnice)
 • v závěru každé lekce (stejně jako v učebnici) se procvičují všechny dovednosti – střídání porozumění mluvenému slovu a vlastní mluvený projev a porozumění písemnému textu a vlastní písemný projev
 • shodné barevné rozlišení lekcí v pracovním sešitu s lekcemi v učebnici a pravidelné odkazy u jednotlivých cvičení na stránky učebnice, včetně odkazů na audio nahrávky, jsou velmi užitečné, zejména pro rychlou orientaci v učebnici
 • vložené CD je nedílnou součástí pracovního sešitu a nezbytné pro samostatnou práci
 • řešení ke cvičením a aktivitám, stejně jako přepis audio nahrávek na CD, jsou umístěny na konci pracovního sešitu
Příručka učitele (ve formátu pdf zdarma na www.editionsdidier.com/collection/edito)
 • příručka tvoří důležitou podporu učitele při přípravě na hodinu
 • metodické poznámky ho provázejí lekcemi, učitel zde najde konkrétní popis práce a komentáře k práci s jednotlivými lekcemi
 • současně příručka ukazuje postup, jak pracovat s jednotlivými mluvnickými jevy, tak se slovní zásobou a jejím procvičování v jiném kontextu
 • dává učiteli odpovědi na otázky, týkající se dokumentů a rady k jejich cílenému využití
 • učiteli se v příručce nabízí i další informace a zajímavosti pro zpestření hodiny: reálie (současné i minulé), historie (důležité události) a literatura (významní spisovatelé, ukázky z děl)
 • mimo to zde nalezne také užitečné odkazy na zajímavé a téma doplňující www stránky
 • příklady všech typů cvičení, aktivit potřebných pro zkoušku DELF B2, postup při procvičování v rámci lekcí a jejich řešení
 • vzorové zkoušky DELF B2 nanečisto a celkové vyhodnocení
 Celý komplet tvoří:

1) Učebnice + vložené CD mp3 a DVD

ISBN: 9782278080984
Počet stran:  228 bar.
CD mp3 –79´12´´

DVD – 24´20´´ 

2) Pracovní sešit + vložené CD mp3

ISBN: 978-2-278-08112-7

Počet stran:144 bar.

CD mp3 – 69´30´´

3) Příručka učitele  (ke stažení v pdf na www.editionsdidier.com/collection/edito)

4) Interaktivní balíček (Le manuel numérique Prémium)

 • skládá se z i-učebnice, i-pracovního sešitu a možností vstupu do Labo de langue – možnost nové a odlišné individuelní spolupráce mezi učitelem a studentem nebo mezi učitelem a více studenty