Vente 3

Učebnice

Třídílný učebnicový souboru Vente je určen pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách.

ISBN
978-84-9081-300-3
EAN
9788490813003
Počet stránek
192
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2015 (1. vydání)
Autoři
Marín Arrese Fernando, Morales Gálvez Reyes
  • Běžná cena 559 Kč s DPH

  • Skladem k dispozici 10 ks

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 503,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

Učebnice

Cílem Vente 3 jsou jazykové dovednosti stupně B2+ SERRJ (schopnost poradit si nejen s většinou každodenních situací, ale i psát a především samostatně tvořit náročné souvislé texty k vybraným tématům, umět popsat zážitky a události, vysvětlit svá stanoviska k určitým problémům a formulovat svůj názor ústně i písemně).

Učebnice má 12 lekcí (bez nulté), která byla jako opakovací pouze ve 2. dílu. Zde první lekci předchází Repasa tus conocimientos de espaňol - opakovací test znalostí španělštiny odpovídající úrovni B1. Na konci testu (25 testovacích cvičení) je bodové hodnocení, student může konzultovat své výsledky s učitelem nebo po zadání přístupového kódu z učebnice, si stejná cvičení může samostatně procvičit on-line na tuaulavirtual, kde jsou také tato cvičení k dispozici i s řešeními. Student opět nalézá známé prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje. Porovnáním tématického zaměření všech tří dílů, je možné sledovat i záměr autorů zachovat kontinuitu témat napříč všemi třemi díly (např. při srovnání témat Lekce 1 ve všech 3. dílech: Indentificarse – Háblame de tí – Cómplices de tu vida a v Lekci 3: Relaciones familiaresMundo en marcha – Mira la cartelera). 2. a 3. díl přináší širší záběr témat a z jiného úhlu pohledu, od základních osobních zájmů k zájmu o přátele a okolí, které studenty obklopuje, až po nové aspekty života a plány do budoucna. Postupně přibývají nové originální texty a doplňující dokumenty, společně s prohlubováním a systematizace gramatiky a všechny aktivity jsou začleněny do kontextu. Práce se prohlubuje a více nutí studenty k zamyšlení, úvahám a samostatnému vyjadřování na vyšší úrovni. Bohatý autentický materiál učebnice poskytuje během výuky jak studentům, tak učiteli, potřebné zázemí, zároveň mu však nechává dostatečně volný prostor k výběru, doplnění, potlačení, pro každou část lekce může učitel poskytnout řešení nebo navrhnout jiné možnosti jak s tématem pracovat (viz příručka učitele).Výuka je propojena s novými reáliemi a poznatky z kulturního života všech hispánských zemí. Audionahrávky v mp3 k učebnici si může student stáhnout z tuaulavirtual.

Za poslední lekcí v učebnici je 10 stránek gramatického přehledu. Nedílnou součástí učebnice zůstává pracovní sešit studenta.

Struktura lekce (celkem 12 lekcí):

1) Página de presentación + Competencias – dvoustrana

Fotografie vlevo uvádějí obsah a ústřední téma celé lekce. Stejně jako ve 2. dílu se na této stránce v každé lekci postupně objevují fotografie, které mají podnítit zvědavost studentů (slavnosti, plakáty k filmům, záběry z ulice ve městě, letištní haly, kulturních památek, lékařského prostředí, nových technologií aj.). Titulek Extensión cultural níže upozorňuje studenta na další a detailnější informace k fotografiím, které nalezne na tuaulavirtual. Je to první kontakt jak s obsahem lekce (slovní zásoba, mluvnice a jejich praktické použití), tak s obsahem tématickým. Na stránce vpravo je formální obsah a klasický úvod do lekce s konkrétním popisem obsahu pro jednotlivé kompetence:

  • Competencia pragmática = comprensión lectora a comprensión auditiva
  • Competencia lingüística = gramática
  • Competencia lingüística = léxico
  • Competencia sociolingüística = expresión escrita

 2) Competencia pragmática (4 strany)

a) Lee y opina – dvoustrana (comprensión lectora)

Vychází se ze čtení s porozuměním založeném na autentickém textu,v některých případech i adaptovaném. Oddíl má vždy čtyři kroky: čtení textu s porozuměním, cvičení na osvojení slovní zásoby a slovních spojení, aktivity týkající se seznámení s mluvnicí a její zapojení do textů (Fíjate en la gramática), včetně pomocných rámečků k mluvnickému jevu a nakonec pobídka k vlastnímu ústnímu projevu.

b) Comprende y debate o actúa - dvoustrana (comprensión auditiva)

Tato část lekce, poslech s porozuměním, je pravidelně zařazována jako druhý oddíl v každé lekci, s výjimkou 4, 8 a 12 lekce, kde se objevuje hned po úvodu. Jde čistě o autorský záměr, aby se studenti vyhnuli stereotypu a monotónnosti ve výuce. Dovednosti jsou procvičovány v následujících aktivitách: příprava poslechu a jeho kontextualizace, kontrola porozumění, cvičení na osvojení lexika, aktivity k pochopení začleněné mluvnice a její interaktivní funkce v praxi. Malé a stručné rámečky s jednoduchým připomenutím mluvnických a syntaktických jevů tvoří opět pomocné a důležité jazykové nástroje. Délka a obtížnost audionahrávek je daná požadavky zkoušek DELE B2 na poslech. Studenti mají možnost opakovaně poslouchat nahrávky v mp3, které mají k dispozici v tuaulavirtual, včetně přepisu nahrávek a doplňkových aktivit.

 3) Competencia lingüística (4 strany)

a) Aprende y practica … – dvoustrana …(gramática)

= systematizace, rozšíření a procvičení probíraných jazykových obsahů v předchozích částech lekce. Jsou zde kompletní mluvnická paradigmata, vysvětlující tabulky s příklady a kontrolními cvičeními, kde si student ověřuje a zároveň hodnotí získané znalosti. Cílem je na jedné straně upevnit znalosti, na straně druhé umožnit studujícím, v případě potřeby či nejistoty, si některé mluvnické jevy zopakovat a své znalosti porovnat dle připojeného bodového hodnocení, aby sami měli pocit, že pokročili dále.

b) Sistematiza y úsalo – dvoustrana (léxico)

Systematizuje, rozšiřuje a procvičuje slovní zásobu jako nezbytnou přípravu pro následující oddíly zaměřené na mluvený a písemný projev.

4) Competencia sociolingüística (4 strany)

a) Exprésate dvoustrana ( expresión oral - tertulia)

Záměrem je zapojit třídu do konverzace, mluvený projev je nabízen formou debaty, ve které studenti volně vyjadřují své myšlenky a názory. Četné profesionálně a cíleně připravené aktivity, modelové situace, doplňující informace a další nápady pomáhají navodit správnou situaci pro konverzaci.

b) Redacta – dvoustrana (expresión escrita)

Práce spočívá v porozumění a zamyšlení nad předkládaným textem (od běžných textů po texty literární), jeho strukturou, stylem a souvislostmi.. Aniž se odchylují od základního tématu lekce, na jejím konci studenti plní úlohu samostatného tvůrčího psaní, odpovídajícího dosažené úrovni. Na základě modelových textů, doplněných fotografiemi, rámečky Para ayudarte, Relaciona, aj., studenti analyzují různé tipy textů, vytvářejí své vlastní písemné práce, která se odvíjejí od témat z běžného života (dopis s reklamací, odborná kritika filmu, žádost o zaměstnání, nabídka a výběr zaměstnání na internetu, dopis do novin na aktuální téma, úvaha o úloze internetu a papírového tisku, vytvářejí vlastní cestovní blog, učí se rozlišovat vědecké a technické texty, píší protestní e-maily nebo zvláštní a kuriozní texty) až po samostatnou interpretaci a napodobení stylu ukázek z děl vybraných literárních autorů (Mario Benedetti,Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda).