Učební materiály pro děti s SVP

Novým fenoménem ve školách je inkluzívní vzdělávání neboli společné vzdělávání, kdy škola přijímá všechny děti a v procesu vzdělávání jim pomáhá překonávat jejich nejrůznější znevýhodnění. Ať už jde o žáky z prostřední kulturně odlišného, žáky sociálně znevýhodněné, se zdravotním postižením a znevýhodněním, či naopak žáky mimořádně nadané.

Aby vzdělávání bylo rovnocenné, předpokládá se, že všichni žáci budou používat obsahově stejné učebnice i další učební materiály. Některé typy znevýhodnění, jako například specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, ADHD a ADD, vyžadují provedení specifických úprav ve vzdělávacích materiálech, aby materiály odpovídaly potřebám dětí s těmito typy znevýhodnění.

Naše nakladatelství od roku 2016 inkluzívní vzdělávání podporuje a postupně upravuje pro znevýhodněné děti učební materiály pro 1. stupeň ZŠ ve spolupráci se speciálními pedagogy a s nakladatelstvím PASPARTA.

 

 

 

 

 

Upravené  materiály jsou označeny speciální ikonkou, která vyjadřuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí a integraci dětí s SVP do běžného kolektivu. Ikonku na vybraných titulech naleznete vždy v pravém dolním rohu.

 

 

 

 

 

Na školní rok 2018/2019 nabízíme:

Procvičovací karty na celý školní rok 1 – pro děti s SVP

Více informací o procvičovacích kartách pro děti s SVP naleznete ZDE.

Matematika se Čtyřlístkem 1 – pro děti s SVP

  

Více informací o Matematice se Čtyřlístkem pro děti s SVP naleznete ZDE.

Český jazyk 1 – genetická metoda – pro děti s SVP
              

Více informací o Českém jazyce – genetické metodě pro děti s SVP naleznete ZDE.

Tato vydání jsou upravenými verzemi oblíbených učebnic Nakladatelství Fraus. Jsou přizpůsobena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, ADHD a lehkým mentálním postižením. 

 Všechny uvedené tituly mají doložku MŠMT.