Reference: Matematika – metoda prof. Hejného

 

PhDr. Jitka Michnová, pilotující učitelka, ZŠ Neratovice
Jako pilotující učitelka jsem s učebnicemi velice spokojená. Obecně můžu říct, že kolektiv dětí je kolektivem zvídavým, který matematiku považuje za oblíbený předmět. Děti si skutečně rozvíjejí různé složky myšlení, což je zřejmé ve všech předmětech. Žáci jsou tvořiví, uvažují v souvislostech, uvažují kriticky, přemýšlejí nad problémy, řeší je. Toto se potvrzuje nejen ve srovnávacích prověrkách v rámci školy, ale i v různých soutěžích. Např. již ve 3. ročníku v matematické soutěži Klokan v kategorii Cvrček získalo hned pět žáků ve třídě plný počet bodů. V Logické olympiádě se ve 4. ročníku dva, v 5. tři žáci ze třídy dostali do krajského kola. Z něj ve 4. ročníku jeden, v 5. všichni tři postoupili do celostátního finále. I slabší žáci předvádí výkony srovnatelné s běžným průměrem. Z jejich výsledků i z vlastní práce s žáky mám radost. Vřele doporučuji všem učitelům si výuku podle nových učebnic alespoň vyzkoušet.

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. – PF ZČU Plzeň, recenzentka MŠMT

„Autoři přistoupili k tvorbě učebnic s cílem vytvářet u žáků cíleně kompetence, které jsou pro matematiku na 1. stupni uvedeny v RVP ZV. Vznikl tak učební materiál, který podle mého názoru nemá v oblasti počátečního vyučování matematice na našem knižním trhu zatím konkurenci co do systematičnosti a promyšlenosti vztahu k RVP ZV. Od počátku školní docházky je žák veden k jinému vztahu k matematice, než jsme byli většinou zvyklí. Nejsou mu předkládány k zapamatování hotové poznatky, ale je podněcován k objevování vztahů a zákonitostí, k pochopení podstaty matematických jevů. Ke zdánlivě běžným a z pohledu dospělého triviálním poznatkům (přirozené číslo, součet a rozdíl čísel, ...) dospívá na základě vlastních experimentů a zobecnění jejich výsledků.“


Mgr. Božena Rezková – ředitelka, ZŠ Praha 10, recenzentka MŠMT

„Učebnice i pracovní sešity zaslouží vysoké hodnocení. Jsou plně využitelné pro výuku dle školních vzdělávacích programů. Splňují cíle i očekávané výstupy, vytvářejí klíčové kompetence. Splňují požadavky na rovné příležitosti mužů a žen, na multikulturalitu, výchovu ke zdravému životnímu stylu i ekologii. Děti budou všestranně rozvíjeny, dostane se jim mnoha informací, které v učebnicích běžně nenacházíme. Učebnice je promyšlena do nejmenších podrobností.“


Mgr. Lenka Střížková – učitelka pilotující 3. ročník, ZŠ Neratovice

„Líbí se mi, jak učebnice rozvíjí tvořivé a logické myšlení dětí, připravuje je na složitější matematická prostředí. Děti jen tak mimochodem řeší velkou násobilku, bez problémů zaokrouhlují, poznají, kdy je zaokrouhlování vhodné, chápou a pracují s pojmem polovina, určují obvody a obsahy útvarů.“


Mgr. Helena Jarkovská – učitelka, ZŠ Sloupnice

„Milým překvapením pro mě bylo srovnání žáků vyučovaných podle učebnic matematiky Fraus a žáků vyučovaných podle učebnic z jiných nakladatelství. Mí žáci velice dobře uspěli v matematických soutěžích kladoucích důraz právě na logický úsudek a představivost. Učebnice matematiky Fraus mohu doporučit všem učitelům, kteří hledají pro své žáky nové zajímavé učebnice, i těm, co chtějí své hodiny něčím zpestřit nebo se jen inspirovat."