Vente 2

Učebnice

Třídílný učebnicový souboru Vente je určen pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách.

ISBN
978-84-7711-096-5
EAN
9788477110965
Počet stránek
184
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2014 (1. vydání)
Autoři
Marín Arrese Fernando, Morales Gálvez Reyes
Schválilo MŠMT
Doložka MSMT-21514/2016-15
  • Běžná cena 529 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 476,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

třídílný ucelený učební soubor španělštiny je určený dospívajícím a dospělým studentům na gymnáziu, jazykových a středních školách

odpovídá podmínkám a doporučením Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, požadavkům MŠMT ČR pro výuku na středních školách i současným trendům výuky, vzdělávání a hodnocení

■ učebnice pokrývají úrovně: 1. díl  A1 a A2;  2. díl B1+ ; 3. díl B2;  rozsah každého dílu  odpovídá 90-120 hodinám výuky ročně,

■ soubor názvem připomíná oblíbené učebnice VenNuevo Ven, zachovává metodický postup a podobnou strukturu, jedná se však o zcela nový titul

■ didaktická posloupnost je orientovaná na reálnou výuku jazyka, a je označována třemi P: Prezentace (Presentación), praktická část (Práctica) a vlastní projev (Producción) a v průběhu jednotlivých dílů je doplňována dalšími systematickými kroky ve výuce, které odpovídají cílům požadované úrovně

Vente 2 prohlubuje a rozvádí jazykové vědomosti získané v prvním dílu. Učebnice (Libro del alumno) je doplněna pracovním sešitem (Libro de ejercicios), metodickou příručkou pro učitele (Libro del profesor) a CD s nahrávkami

■ autorský kolektiv 2. dílu se rozšířil a z hlediska návaznosti na předchozí díl byla zařazena navíc nultá opakovací lekce

■  soubor Vente  tvoří dobrý základ pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky ze španělštiny a pro složení zkoušek DELE

 

Vente 2 

Učebnice

Cílem určujícím koncepci 2. dílu řady učebnic Vente jsou jazykové dovednosti stupně B1+ SERR (schopnost poradit si s většinou každodenních situací, psát jednoduché souvislé texty o známých tématech, popsat zážitky a události, vysvětlit své názory a plány). Student nalezne známé prostředí světa, jež ho obklopuje, světa moderních technologií, módních trendů a všudypřítomného internetu, světa, jehož podstatou jsou však i nadále mezilidské vztahy a především vzájemná komunikace. Bohatý materiál učebnice poskytuje učiteli během výuky potřebné zázemí, zároveň mu však nechává dostatečně volný prostor k výběru, doplnění, potlačení, nebo naopak rozvinutí jednotlivých oddílů. Učebnice se vyznačuje jednoduchostí v použití a jasnou organizací obsahů. Práce je rovnoměrně rozložena podle všech čtyř kompetencí. Autentické texty, pestrá skladba cvičení a v neposlední řadě kvalitní audio a video nahrávky zajišťují hodině přitažlivost a spád a pomáhají udržet pozornost a zájem studentů. Přiměřené tempo výuky a srozumitelná jednoduchá zadání usnadňují systematickou práci s mluvnicí, doplněnou pomocnými nástroji v rámečcích, cvičeními a možností sebehodnocení. Práce se slovní zásobou a mluvnicí, procvičování mluveného i písemného projevu interaktivně, vychází opět z reálných situací a pro studenty přístupných a rozmanitých jazykových ukázek. V lekcích již nejsou zařazovány bloky Pronunciación y Ortografía, ale je na učiteli, ve které části výuky je či není důležité opravovat studenty ve výslovnosti a pravopisu. Výuka spočívá na aktivním zapojení studentů a návaznosti na již získané vědomosti z předchozího dílu. K osvěžení a procvičení znalostí z předchozího dílu předchází nultá lekce, která je opakováním slovní zásoby a mluvnice a jejich následné využití ke komunikaci. Na konci je opakovací test (Test de repaso). Následuje 14  lekcí uváděných vždy fotografiemi a video ukázkami, které pomáhají studentům dobře se orientovat a navedou je na obsah a cíl tématu. Postupně objevují další texty a nové dokumenty k tématu zahrnující a začleňující všechny aktivity do kontextu, které propojují výuku s reáliemi a poznatky z kulturního života Španělska a dalších hispánských zemí. Pro každou část lekce může učitel studentům poskytnout řešení nebo navrhnout jiné možnosti jak s tématem pracovat (viz příručka učitele), průběžně zařazuje do výuky ukázky audio a video. Nedílnou součástí učebnice je pracovní sešit studenta a příručka učitele.

Struktura lekce ( každá lekce má 12 stran):

navíc nultá opakovací lekce + dalších 14 lekcí

1) Dvoustrana úvodu: Página de presentación zahrnuje tématický a formální obsah celé lekce. Vlevo je celostránková fotografie s názvem lekce. V jednotlivých lekcích se na této stránce postupně objevují fotografie různých objektů, krajiny a přírody, řemesel nebo kulturních památek, převážně z hispánského světa, doplněné video ukázkou. Na téže stránce dole je titulek Extensión cultural, který zve studenta k dalším hlubším kulturním poznatkům a odkazuje ho do tuaulavirtual. Napravo je pak  klasický úvod -prezentace a přiblížení  lekce- s popisem cíle lekce a náplní jednotlivých kompetencí, které se budou probírat a procvičovat (viz dále):

  • Competencia pragmática (Eres capaz de …) = budeš schopen např. vyjádřit svá přání, dát radu a srovnávat, získávat zkušenosti a hodnotit …
  • Competencia lingüística (Puedes …) = budeš moci např. časovat slovesa v minulém čase, používat a rozlišovat minulé časy, srovnávat …
  • Competencia léxica y sociolingüística (Conoces…) = např. naučíš se nová slovíčka a poznáš další hispánské země a různé tradice a zvyky …
  • Interactúa = vytvoříš si např. itinerář cesty, uspořádáš dobročinnou akci, večírek na rozloučenou se školou, naučíš se hrát stolní hry …

2) Dvě dvoustrany nazvané Lección 1 a Lección 2v záhlaví Eres capaz de …,

se soustřeďují na obsah dané lekce, předkládají ho krok za krokem. Začínají většinou textem, mluveným a písemným projevem, které tvoří ukázku jazyka v kontextu. Na rozdíl od 1. dílu se zde neobjevují přepisy audio nahrávek, protože se předpokládá, že student je již natolik schopen poslouchat a rozumět textům, že je umí sám použít v kontextu. Autoři se k tomu vyjadřují v příručce učitele ve smyslu toho, že vlastní komunikace je zde mnohem důležitější než formální opravování výslovnosti.

Lección 1, Eres capaz de …  krátký autentický písemný dokument či text, doplněný obrázky nebo fotografiemi k tématu. Právě ilustrace jsou efektivnější pro pochopení než dlouhý text. Otázky nejen k textu a poslech dialogů, na které je nutné reagovat slovně či písemně, přibližují obsah krok za krokem a pod vedením učitele nalézají studenti ty správné odpovědi.

Lección 2, Eres capaz de … procvičuje stejné dovednosti jako předcházející oddíl, ale v jiné posloupnosti. Prohlubuje a automatizuje požadované znalosti a  to ve všech kompetencích: číst-umět komunikovat-poslouchat-mluvit-psát a na základě získaných poznatků shrnout vše vlastními slovy a komentovat. Převažují mluvené  aktivity a především skupinová práce. Na stránkách se objevují ikony odkazující jak na audio, tak na video nahrávky nebo další video dokumenty tvořící nezbytnou jazykově-didaktickou pomůcku, kterou má k dispozici učitel. Jako v předchozím díle, několik stručných rámečků s výkladem a procvičování mluvnických jevů v kontextu tvoří důležité jazykové nástroje v jakékoliv komunikační situaci – např. připomenutí koncovek podmiňovacího způsobu,  užití cuando + subjuntivo, tvoření komparativu aj. A stejně tak bloky Para ayudarte tvořící lexikální a mluvnickou podporu a nápovědu umožňují studentům lépe zvládnout vlastní a skupinový projev i vzájemnou komunikaci.

3) Mluvnice (Puedes … Gramática) – další dvoustrana:

systematizace formálních jazykových obsahů a prezentace kompletních paradigmat ve vysvětlujících rámečcích a cvičeních, kde si student ověřuje a zároveň hodnotí získané znalosti v dané lekci. Cílem je na jedné straně upevnit znalosti, na straně druhé umožnit studentům, v případě potřeby či nejistoty, zopakovat si některé mluvnické jevy a své znalosti porovnat dle připojeného bodového hodnocení.  

4) Závěrečné 2 dvoustrany s praktickými cvičeními doplněnými užitečnými a účinnými nástroji (Herramientas) jsou určeny nejen k procvičování, ale především k prohlubování znalostí a jsou cestou k samostatnosti. Shrnují všechna témata a jevy probrané v lekci.

a) Expresión e interacción oral – Interactúa

Oddíl Interactúa, v 1. dílu tvořil jen malou část lekce, zde je rozložen na celé dvoustraně za

účelem poskytnout studentům co největší pocit samostatného mluveného projevu a vlastní schopnosti komunikace. Všechna témata probíraná v lekci doposud  jednotlivě jsou zde soustředěna kolem jednoho textu-dokumentu. Student má za úkol danou situaci dále analyzovat, hledat fakta, která se tématu přibližují a propojit vše v souvislostech. Jeho projektová práce spočívá ve 3 - 5 etapách, což reprezentuje výběr tématu projektu- jeho příprava krok za krokem, kde střídá poslech s čtením, mluvením, psaním a vzájemnou komunikací a posledním krokem je jeho vlastní závěrečná prezentace. Aby se dostal k požadovanému cíli, potřebuje zapojit všechny schopnosti: číst, poslouchat, mluvit, psát a komunikovat. I zde malé doplňkové rámečky a bloky Para ayudarte tvoří lexikální a mluvnickou podporu na cestě k dokončení daného projektu.

b) Comprensión (Lectura) – Expresión (Escritura),

je stejně jako v 1. dílu věnována reáliím a společensko-kulturní tématice, zaměřuje se na prezentaci rozlišných témat ze Španělska a hispánského světa.

Lectura: studenti jsou vybaveni dobrými jazykovými znalostmi tak, aby mohli pracovat s  originálními či adaptovanými texty. Aniž se odchylují od základního tématu lekce, autoři zde nabízejí např. články z časopisů (La sociedad del ocío, El médico rural, Nuestro cerebro e Internet…), různé diskuse a úvahy z blogu, a náročnější texty, vypovídající o historii kulturních událostí (např. El Camino de Santiago, El Corte Inglés) nebo výňatky z literárních děl španělských a hispánských autorů, básníků, filosofů a ukázky písní hudebních skladatelů. Práce spočívá v porozumění a zamyšlení nad texty. Formou otázek a odpovědí k pochopení textu a jeho souvislostí a reálií, které se k němu vztahují.

Escritura: praktická písemná část dvoustrany, na základě modelových textů studenti vytvářejí vlastní krátké písemné projevy a názory na různé téma z každodenního života, které si mohou vybrat z nabídky např. napsat krátký článek do novin, názor na ubytování v hotelu, nahlášení ztráty peněženky,…